Miljö – grönare leveranser på byggpall

Sedan starten har Retursystem Byggpall bidragit till att minska mängden byggavfall med mer än 220 000 containrar. Det motsvarar ungefär 7 miljoner lastpallar som har återanvänts istället för att energiåtervinnas.

Byggbranschen har ögonen på sig. EU:s avfallsdirektiv säger att senast 2020 ska minst 70 viktprocent av icke-farligt byggnads- och rivningsavfall återanvändas, materialåtervinnas eller materialutnyttjas på annat sätt.

Byggpallens fasta återköpspris är en viktig förklaring till den höga andelen återanvändning, för närvarande närmare 70%. Att full ersättning utgår oavsett om pallen är hel eller trasig innebär att den aldrig ska slängas i containern.

Avfallshierarki_gubbe med pall.jpg

Ju högre upp vi når i avfallstrappan desto bättre är det för miljön. Byggpalls höga andel återanvändning innebär lägre miljöbelastning hela vägen från skogsavverkning till färdigproducerad pall. Minskade kostnader för deponi är en direkt följdeffekt. Retursystem Byggpalls stora volymmässiga omfattning bidrar också till effektivare transporter, en rationell hantering och lägre kostnader. Här går verkligen miljömässiga och ekonomiska intressen hand i hand.

När en pall undviker avfallscontainern minskar koldioxidutsläppen främst beroende på all spik som finns i pallen men också för att man undviker klimatineffektiva containertransporter.

Inom retursystemet går normalt sett byggpallarna som fyllnadsgods vilket skapar hög fyllnadsgrad i transporterna och har därmed en relativt låg klimatbelastning. Byggpallarna repareras vid behov, i genomsnitt med 2 % innan en ny rutt, vilket gör att man slipper fylla på med nya pallar.

Utnyttja möjligheten att informera på er hemsida om att ni levererar på byggpall

Som producent och leverantör är det en styrka att visa upp att ni tar ert kvalitets- och miljömässiga ansvar. Den viktigaste informationskanalen är hemsidan.

 

 

 

 

Rekommendation

De flesta företag har på sin startsida en menyrad som heter ”Miljö” eller ”Kvalitet och miljö”. Där redovisas företagets miljö- och kvalitetspolicy, men ofta också övriga engagemang inom kvalitet och miljö som BASTA, CE-märkning, Svanen, GreenBuilding etc.

Här föreslår vi att ni kompletterar med ”Byggpall”. Gärna med byggpalls logga, vilken kan laddas hem här, samt att med någon rad nämna att ni är anslutna till Retursystem Byggpall.
Hör av er till oss på Returlogistik om ni har frågor!

Byggpall är en branschgemensam satsning för bland annat standardisering, kvalitet och miljö. Att ni tagit steget att leverera på byggpall visar att ni värnar om branschgemensamma frågor samt är angelägna om att leverera ert gods på ett miljömässigt bra sätt.

PDF:er