Resurs- och avfallsriktlinjer vid byggande och rivning

Retursystem Byggpall rekommenderas i ”Resurs- och avfallsriktlinjer vid byggande och rivning” under avsnittet om hantering av vissa typer av avfall vid byggproduktion.

Ursprunget till resurs- och avfallsriktlinjerna är Kretsloppsrådets riktlinjer för byggsektorns avfallshantering som togs fram 2007. Utgivningen var en av åtgärderna för att minska deponimängderna enligt byggsektorns miljöprogram. Riktlinjerna formulerades som en branschnorm för avfallshanteringen inom bygg- och fastighetssektorn.

Sveriges Byggindustrier har nu tagit över riktlinjerna och åtagit sig att säkerställa en kontinuerlig uppdatering. Detta innebär dels ändringar p g a lagstiftningen, dels kompletteringar om förebyggande av avfall.

Naturvårdsverket hänvisar till riktlinjerna i den nationella avfallsplanen och i Sveriges program för att förebygga avfall 2014-2017. Hämta riktlinjerna här.