Under 2018 och 2019 har Retursystem Byggpall varit med på ett 10-tal informationsträffar med platschefer och arbetsledare hos NCC runt om i landet. Syftet har varit att öka kunskaperna om återbruk och att minska mängden byggavfall. Pernilla Löfås som är hållbarhetsstrateg på NCC har bjudit med både Retursystem Byggpall och Ragn-Sells vid dessa träffar. För byggarbetsplatserna är Ragn-Sells ett enkelt och kompletterande sätt att bli av med tomma pallar till Retursystem Byggpall. Vi ställde några frågor till Pernilla:

Vad är syftet med de informationsträffarna med platschefer och arbetsledare inom NCC?

Syftet är att öka medvetenheten och kunskaperna runt hantering av det överblivna materialet. Genom att belysa fördelarna med att använda retursystemet och en god avfallshantering, samtidigt som vi sprider goda exempel från andra delar av verksamheten, vill vi motivera kollegor ute i projekten att hantera sitt överblivna material på ett korrekt och hållbart sätt. Retursystem Byggpall är ett retursystem som branschen själva har skapat för att vi såg ett behov både ur ett ekonomiskt perspektiv och ett hållbarhetsperspektiv. Systemet har funnits under några år men vi upplevde att det fortfarande saknades en del kunskap ute i projekten runt hantering av pallar. Därför började vi under 2018 tillsammans med Retursystem Byggpall att satsa på en rad olika initiativ för att göra det enklare för projekten att hantera pallarna och öka kunskaperna. Projekten har under 2018 ökat antalet returnerade pallar med nästan 50 % jämfört med 2017 och det fina samarbetet vi har med Retursystem Byggpall och de insatser som vi tillsammans har gjort under 2018 och hittills under 2019 tror jag är en del av förklaringen.

Varför är det så viktigt för NCC att öka återanvändningen av pallar?

Det saknas idag många processer för att återbruka och materialåtervinna vårt överblivna material. Därför är det så viktigt att vi implementerar och använder de system för detta som redan finns framtagna. NCC har en långsiktig hållbarhetsmålsättning att sluta materialflödena och retursystemet för byggpallar är ett fint exempel på hur vi tillsammans i branschen gemensamt kan ta ansvar för att arbeta mer cirkulärt och därmed också bida till att minska vårt koldioxidavtryck. Att det även finns ekonomiska incitament gör att det är enkelt att ”sälja in” till projekten.

Vad är det som gör att byggarbetsplatserna tar beslutet om att börja sälja tillbaka pallar?

En faktor är att vi har gjort det enklare för projekten med hanteringen och returlogistiken. Jag upplever dessutom att det framför allt har varit brist på kunskaper som har gjort att vi har haft projekt som inte har sålt tillbaka pallar.

Har du några tips till andra byggentreprenörer och företag inom byggbranschen som idag inte nyttjar Retursystem Byggpall?

Vi ser att ökad information till våra projekt och avdelningar, men även ett tryck från avdelningarna att projekten skall använda sig av retursystemet och att man följer upp returnerade pallar är ett bra framgångsrecept.

Fakta om Retursystem Byggpall

Retursystem Byggpall är byggbranschens egna retursystem för lastpallar av EUR-format och halvpallsformat. Retursystemet är, via ett forskningsprojekt, framtaget av och för byggbranschen för att förenkla pallhanteringen, minska miljöbelastning och minska kostnaderna i samtliga led inom byggbranschen.

Den höga ersättningen, även för trasiga byggpallar, bidrar till att slutanvändare tycker det är värt att sälja tillbaka tomma pallar. Med Retursystem Byggpall förenklas också pallhanteringen i hela kedjan och där återanvändning premieras för att uppnå en cirkulär ekonomi.

Retursystem Byggpall drivs gemensamt av branschorganisationerna Sveriges Byggindustrier, Byggmaterialhandlarna och Byggmaterialindustrierna.

Marknadsgruppen består av ett antal stora inköpsorganisationer och företag. Gruppen har en viktig roll i spridandet av information om Retursystem Byggpall. I samband med att de skriver avtal med materialproducenterna ställs krav om leverans på Byggpall. Marknadsgruppen består av: NCC, Skanska, JM, Beijer Byggmaterial, XL Bygg, Jem & Fix, Bygma, Woody, Derome, Optimera, AB Karl Hedin, K-Rauta, Peab, BOLIST, Dahl, Nordströms, Strabag, Veidekke, Onninen och Ikano Bostad.

Retursystem Byggpall tog hem priset för Årets Återanvändare vid Återvinningsgalan i Göteborg 2016. Mycket hedrande och ett erkännande för goda miljöinsatser inom byggbranschen.

Returlogistik är på uppdrag av byggbranschen ansvariga för implementering och utveckling av Retursystem Byggpall.

Norrlandspall AB är det företag som för närvarande har uppdraget att leverera kvalitetskontrollerad Byggpall till byggbranschen. Företaget ansvarar även för hämtning, kvalitetskontroll, reparation och återköp av pallarna hos slutanvändaren.

Läs mer på www.byggpall.se