Byggpallen är ett klimatsmart val!

Projektinformation
Fem mastersstudenter vid Chalmers tekniska högskola har i kursen Sustainable Logistics genomfört ett projekt med namnet LCA of single-use and re-usable pallets in the Swedish Construction Industry. I projektet har studenterna jämfört RetuSkärmavbild 2016-06-16 kl. 09.56.22rsystem Byggpall med engångspallar med avseende på miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekter.

Projektet har främst fokuserat på hur mycket koldioxidutsläpp (CO2) som engångs- respektive byggpallar av EUR-formatet bidrar med. I projektet har även kostnader och sociala aspekter berörts.

Projektet baseras på ett case med fem byggarbetsplatser i Göteborgsområdet. Livscykelanalysen har begränsats till tillverkningen av pallen, transporterna till och från byggarbetsplatserna samt förbränning av pallar.

 

 

Figuren visar vilka delprocesser som studenterna har beaktat i sitt LCA-projekt.

 

Resultat
I figuren nedan påvisar byggpallen klart mindre koldioxidutsläpp än engångspallen. Förbränning av engångspallarna påverkar CO2-utsläppen mest men då har ingen hänsyn tagits till energiåtervinningen vid förbränningen. Tillverkningen av engångspallarna bidrar också med stora CO2-utsläpp och minst utsläpp bidrar transporterna till och från byggarbetsplatserna med.

Bortser man från förbränningens påverkan bidrar engångspallen trots detta med drygt 4 gånger mer CO2-utsläpp än byggpallen. Förra året användes 1,4 miljoner byggpallar vilket ger stora effekter som besparar vårt klimat från onödig miljöpåverkan. Den största skillnaden ligger i att tillverkningen av engångspallar bidrar med så stora utsläpp. Byggpallen återanvänds i stort sett varje gång, istället för att slängas, vilket gör att byggpallen endast bidrar med en betydligt mindre mängd av de CO2-utsläpp som engångspallen gör när den måste tillverkas om och om igen. Den stora skillnaden föreligger trots att byggpallen väger nästan dubbelt så mycket som engångspallen. Transporter av pallar bidrar också men med en mindre andel av CO2-utsläppen än vad tillverkning av pallar gör. Engångspallarna bidrar ändå med mer än tre gånger så mycket CO2-utsläpp än byggpallen när det gäller transporter. Den främsta orsaken till att byggpallen är så mycket mer miljöeffektiv är att det går att transportera betydligt fler byggpallar åt gången än när man transporterar slängda pallar i en container.

image003Projektet redovisar klara ekonomiska fördelar vid nyttjandet av Retursystem Byggpall framför engångspallen. Kostnadskalkylen har tagits fram utifrån byggarbets
platsens perspektiv.

Enligt rapporten har byggpallen obetydliga hanteringskostnader medans containerhanteringen driver höga kostnader för engångspallen. Byggpallen har dessutom en fast och hög ersättning när den säljs tillbaka till retursystemet vilket också är en tydlig ekonomisk fördel gentemot engångspallen.

Studenternas arbete är en oerhört bra utgångspunkt för fortsatta studier. Dels kommer vi gå vidare med hur mycket skogsavverkningens och dess transporter bidrar med och dels kommer energiåtervinningen betydelse också utredas.