Gunilla Holmberg, Marianne Hedberg och Nils G Storhagen vid seminariet i Riksdagshuset. Foto: Hanna Westerén

Retursystem Byggpall presenterades i Riksdagen som ett framgångsrikt exempel på åtgärder som görs för att bidra till att uppnå byggsektorns mål om klimatneutralitet 2045. I sin presentation pekade Nils G Storhagen, Retursystem Byggpall, speciellt på vinster både för klimat och ekonomi av ett fungerande retursystem. Det intressanta med Retursystem Byggpall är skiftet från en linjär ekonomi till en cirkulär där vi mycket tydligt ser en kombination av klimatmässig nytta och ökad kostnadseffektivitet. I praktiken en halvering av CO2-utsläppen till en tredjedel av kostnaden, samt enklare och säkrare hantering. En potential som man vill dra nytta av i allt större omfattning både hos byggföretag och byggmaterialhandel.

Nils G Storhagen pekade också på centrala förutsättningar för att få cirkulära lösningar att fungera i praktiken och lyfte främst fram en bred samverkan mellan berörda parter, tydlighet i kravställandet, en styrande prissättning samt att samla så stora och rationella volymer som möjligt. Retursystem Byggpalls uppsamling av lastpallar vid landets återvinningscentraler berördes också.

Färdplanen för en klimatneutral, hållbar och konkurrenskraftig bygg- och anläggningssektor var utgångspunkten för det lunchseminarium som hölls i Riksdagshuset den 20 februari. Marianne Hedberg, miljöexpert vid Byggföretagen, höll ihop programmet och inledde själv med att berätta om de initiativ som nu tas inom byggsektorn och som beskrivs inom ramen för färdplanen. Idag har 130 företag skrivit på, vilket är ett centralt fundament för att samla värdekedjan till en gemensam färdplan.

Som ytterligare ett exempel, förutom Retursystem Byggpall, berättade Gunilla Holmberg, regionchef för betong, Skanska Sverige, om den spännande utvecklingen av grön betong med minskad klimatpåverkan med upp till 50 procent lägre CO2.

Mycket av diskussionen kom att handla om samverkan och då inte minst tillsammans med politiska representanter. De regelverk som byggsektorn har att förhålla sig till måste fungera både som styrmedel och som incitament, utan att det ena sätter krokben för det andra.

Marianne Hedberg avslutade seminariet med att berätta om de ”Resurs- och avfallsriktlinjer för byggande och rivning” som togs fram redan 2007 av byggsektorn i samverkan och som nu förvaltas av Byggföretagen, samt hur de över tiden har omstrukturerats styrt av omvärldsförändringar. Avslutningsvis och inte minst betonades att vi måste se avfall som en resurs, vilket ger helt nya möjligheter.