Retursystem Byggpall har stärkts i byggbranschens reviderade riktlinjer

Resurs- och avfallsriktlinjer vid byggande och rivning 2019 har nyligen reviderats och syftar till att förbättra resurseffektiviteten och avfallshanteringen inom bygg- och rivningsbranschen. Tillämpningen av specifikt Retursystem Byggpall men även andra retursystem har tydliggjorts på en rad punkter i strävan att nå cirkulära materialflöden.